§ 1. Navn

Foreningens navn er: Studerendes Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab (SØNHKS) (herefter benævnt foreningen).

Foreningen hører til under Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N.

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at sprede kendskab og interesse for det øre-næse-hals kirurgiske speciale.

 

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Forudsætning for medlemskab er, at man er studerende på Lægevidenskab ved Københavns Universitet (tidl. SUND).

Stk. 2. Man kan blive aktivt medlem ved at deltage i fællesaktiviteter, samt efter indbetaling af kontingent fastsat af bestyrelsen.

Stk. 3. Et medlemskab løber fra d. 1/1-31/12.

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af efterårssemestret og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, i MOK samt på opslagstavlerne på Panum.

Stk. 3. Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. Endelig dagsorden skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 3 dage før.

Stk. 4. Alle medlemmer er berettigede til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

Stk. 5. Dirigenten fastsætter stemmeformen dog jf. Stk. 10.

Stk. 6. Det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

–    Formalia

–    Dirigent

–    Valg af referent.

–    Bestyrelsen /formandens beretning.

–    Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

–    Indkomne forslag

–    Valg af formand

–    Valg af næstformand

–    Valg af kasserer

–    Valg af op til 5 bestyrelses medlemmer.

–    Valg af et ubegrænset antal bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge.

–    Valg af kritisk revisor

–    Evt. valg/nedsættelse af udvalg.

–    Evt.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 10. Afstemninger skal ske skriftligt såfremt et enkelt af de fremmødte gyldige medlemmer ytrer ønske her om.

Stk. 11.

Valgets afholdelse
Der udpeges 2 valgkontrollanter, som ikke stiller op ved valget.
Opstiller ikke flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder valget og de opstillede kandidater betragtes som værende valgt.
Stemmeberettiget er alle, som ved valgets begyndelse er medlemmer af SØNHKS.

Valgbare er alle som er medlem af SØNHKS.

 

Valgmåde
Valget foregår som simpelt personligt valg, hvor de 5 kandidater der får flest stemmer bliver valgt til bestyrelsen.

I tilfældet af at mere end 1 person kandiderer til henholdsvis posten som formand og posten som næstformand, foregår valget til formandsposten og næstformandsposten efter samme forretningsgang som til bestyrelsesvalget.

Suppleanter rangordnes efter antallet af stemmer.

Antallet af mulige suppleanter er fastsat til 3.

Under afstemningen må påføres højest 5 kandidater på stemmesedlen.
Ved mere end 5 navne på stemmesedlen erklæres stemmesedlen ugyldig. Dette gælder også hvis samme kandidat er påført mere en én gang på stemmesedlen.

De 5 kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Herefter stemmes på suppleanter efter samme fremgangsmåde som til bestyrelsesvalget. De valgte suppleanter rangordnes efter antal stemmer.

Ved stemmelighed afgøres valg og rangordning ved lodtrækning foretaget af valgkontrollanterne.

Ved midlertidig eller permanent fravær af en af de valgte, indtræder suppleanter i den rækkefølge, de er rangordnet.

 

Ikrafttræden
Udfaldet af valget træder i kraft umiddelbart efter Generalforsamlingen.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden, næstformanden eller et flertal af enten bestyrelsen eller medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden for 2 uger af bestyrelsen.

Stk. 2.  Det overlades til bestyrelsen at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal ved udsendelsen berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter retningslinjerne for den ordinære generalforsamling, jfr. § 4.

 

§ 6. Daglig drift

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med eksisterende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger samt sikrer sig, at referat bliver udsendt til medlemmerne inden næste bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Fratræder formanden erstattes denne øjeblikkeligt af næstformanden

Stk. 4. Fratræder næstformanden, sekretær, kasserer udpeger bestyrelsen en ny næstformand fra sin midte.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid fraskrive sig sin titel, hvorefter dennes post overtages af en evt. valgt bestyrelsessuppleant.

Stk. 6. Alle medlemmer har møde – og taleret til bestyrelsesmøder, men det er kun bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.

 

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et alment godkendt pengeinstitut, med undtagelse af beløb til løbende udgifter.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3. Regnskab bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og sikre, at indtægter og udgifter føres i kassebog.

Stk. 5. Regnskabet skal gennemgås og godkendes af den kritiske revisor.

 

§ 8. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelse, herunder kasserer, hæfter personligt for påtagede forpligtelser eller er ansvarlig for denne.

 

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det, hvorefter der skal indkaldes en ekstraordinær ordinær generalforsamling, hvor der igen skal være 2/3 stemmer for opløsningen.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til øre-næse-halskirurgisk organisation. Hvilken besluttes af et flertal tilstede ved den opløsende generalforsamling